Časté dotazy

(FAQ)

Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem a koučem?

Je to hodně individuální.

Obecně největším rozdílem je, že koučové nediagnostikují klienta a neléčí zdravotní stav či klinickou duševní chorobu. To ovšem neznamená, že se nezabývají hlubokými a důležitými tématy.

Psycholog je absolvent magisterského studia, obor psychologie.
Psychoterapeut je absolvent praktického psychoterapeutického výcviku, který léčí psychické potíže pomocí rozhovoru a tím změny  prožívání a chování. Často jsou psychoterapeuti zároveň psychology, ale není to pravidlem.
Psychologem tedy většina lidí myslí psychoterapeuta.

Podobně jako psychoterapeuti pracují i koučové. Jen se častěji než tím, co bylo, zabývají stavěním na tom, co už je. Zároveň nedávají nálepky jako “léčení” nebo “psychické potíže”, ale často témata klientů normalizují a vidí v nich příležitost pro pozitivní změnu. Především pak berou klienty jako zdravé, dospělé jedince, kteří dokáží se svým psychickým stavem fungovat v každodenním životě i bez zdravotní pomoci, případně v tandemu s dalšími odborníky.

Máš rád/a příběhy? Přečti si rozdíl mezi psychoterapeutem a koučem v krátkém příběhu Co se stane, když si najmete terapeuta / konzultanta / mentora / kouče, aby vás naučil jezdit na kole?

Proč bych si měl vybrat tebe?

1.

Proč si mě lidé často vybírají, je má přirozenost. Autenticita je pro mě jedna z nejdůležitějších vlastností a beru si ji s sebou do koučování, které je potom naplněno důvěrou, otevřeností a lehkostíS většinou svých klientů si tykám, což minimálně za mě k těmto věcem pomáhá a odstraňuje další vrtstvu obranných mechanismů, které před ostatními máme.

2.

Aby bylo koučování co nejpřínosnější, neomezuju se časem. Délka sezení je proto dle potřeby až 120 minut. Abych do koučování mohl dát všechnu svou energii, mám maximálně 2 klienty denně. To mi dovoluje být tam pro klienta na plno, aniž bych se musel omezovat 50 minutovým harmonogramem, jako většina psychologů/terapeutů. Zároveň tak zajistím doručení kvality, kterou klient očekává.

3.

Samozřejmě, zkušenostně se nemohu rovnat 30 leté praxi psychologa, ale i to s sebou nese určité nevýhody – zajeté koleje, určitá odosobněnost, tradiční přístup k psychologii. Naopak, vybírají si mě klienti, kteří chtějí spíše jiný, nový, “normální” přístup k jejich životním tématům, než nabízí tradiční “psychologie názvů a škatulek”.

Nemůžu zaručit, že ti pomůžu víc, než někdo jiný. Můžu ti jen zaručit, že věci, kvůli kterým lidé vyhledávají psychology/kouče (jako jsou strachy, sny, rozvoj, vyhoření, trauma, atp.), jsem už sám vnitřně prožil a přirozeně o nich do hloubky přemýšlím a reflektuji (tzn. vidím je z různých úhlů pohledu a v jiném světle), takže ti můžu pomoct v jejich porozumění.

Pomáhat ostatním rozumět těmto vnitřním, často náročným věcem, vnímám jako svůj životní “smysl”, a proto udělám maximum, abych ti pomohl v dalších krocích na tvé cestě.

Je koučování pro mě?

Řešíš jakékoliv pro tebe důležité téma?
Chceš ho s někým sdílet a pracovat na sobě? Potom ano!

Mezi mé klienty patří:

 • jak ženy, tak muži
 • jejich nejčastější věkové rozpětí je mezi 25 a 50 lety
 • jsou mezi nimi jak známé osobnosti, tak studenti, jak zaměstnanci, tak majitelé firem, sportovci, umělci, OSVČ, i lidé v důchodu

Zaměření koučování a témata mých klientů se různí, ale mezi ty časté patří (v žádném konkrétním pořadí):

Problémy se vztahem / intimitouDeprese
StresOsobní rozvoj
ÚzkostStrach
VýkonVýsledky
KomunikaceSebevědomí
StudLítost
SexTělo
Rozvod, rozchodOdmítnutí
Duchovní problémyHněv
Smysl života, identitaTrauma
SmutekZtráta
OdpuštěníPřátelé
Fyzické zdravíSny
Pracovní problémyNaplnění
Stačí mi jedno sezení?

Rád bych napsal, že ano (a někdy to tak je), ale většinou to bohužel tak v životě nefunguje.

Uvědomění trvá vteřiny.
Někdy přichází hned, jindy trvá, než si přes “obranné mechanismy” dovolíme jít do hloubky, kde uvědomění probíhá.
Ale na změně jako takové se musí vědomě a intenzivně pracovat a někdy trvá i roky.

Abys vyzkoušel/a, jestli ti to za to stojí, první sezení je zdarma.

Forma setkávání: online nebo offline?

Neboj se online sezení. Za svou praxi pozoruji, že je často online lepší jak offline. Máš vlastní, bezpečný prostor, ve kterém se cítíš dobře a můžeš přirozeněji sdílet co je potřeba.

Pokud jsi z Brna, nemusíme spolu na koučování sedět, ale pokud počasí dovolí, jít na procházku. Změna dynamiky ze sezení naproti sobě, na chození vedle sebe, přispívá k větší uvolněnosti a jinému vzorci přemýšlení.

Dle toho, jak ti to bude vyhovovat, můžeme formu sezení kombinovat. Někteří klienti z daleka se občas rozhodnou na koučování přijet a zbytek sezení probíhá online.

Koučování jak fyzicky, tak online je stejné. Nemusíš mít obavu, že o něco přicházíš, pokud se vidíme jen online.

Etický kodex

Jako každý kouč s akreditovaným výcvikem od ICF nebo EMCC, se při koučování řídím Etickým kodexem. Ten definuje pojmy, sjednocuje očekávání a popisuje závazek k profesionalitě a zachování dobré pověsti kouče a koučování. Pro ty, kteří si chtějí přečíst Globální etický kodex, kterým se řídím, přikládám níže:

 

GLOBÁLNÍ ETICKÝ KODEX
pro kouče, mentory a supervizory

Úvod a účel

Veškeré organizace („organizace“) uvedené v oddílu 5 v roli signatářů tohoto Etického kodexu („Kodex“) prohlašují:

Jako členské organizace se zavazujeme k podpoře a propagování těch nejlepších pracovních postupů v oblasti koučinku, mentoringu a supervize, která se stále více profesionalizuje. Všichni naši členové v roli koučů, mentorů, supervizorů, školitelů a/nebo studentů souhlasí v rámci trvalého členství s dodržováním prvků a zásad tohoto Etického kodexu.

Kodex je v souladu s obsahem a požadavky stanovenými v Profesní chartě koučinku a mentoringu. Charta, vypracovaná v souladu s evropským právem, je zapsána v příslušné databázi Evropské unie, která obsahuje samoregulační iniciativy v Evropě.

Kodex je dokument obsahující pokyny a není tedy právně závazným dokumentem, který by podrobně popisoval, co členský stát může a nemůže dělat. Kodex definuje očekávanou nejlepší praxi v oblasti koučování, mentoringu a supervize a podporuje rozvoj nejlepších pracovních postupů v těchto profesích. Jeho účelem je:

 • popsat odpovídající pokyny, odpovědnost a kodex chování vztahující se na všechny naše členy
 • stanovit způsob jednání, chování a výkonu profese našich členů při práci s klienty
 • řídit profesní rozvoj a růst našich členů v návaznosti na odbornou způsobilost našich příslušných organizací
 • sloužit jako poradní orgán jednotlivců, kteří nemusí nutně používat označení profesionální kouč nebo mentor, kteří však používají koučovací nebo mentoringové dovednosti při práci
 • sloužit jako primární organizace v případě jakékoli stížnosti nebo disciplinárního slyšení a řízení, následující po příslušných reklamačních řízeních v rámci našich organizací.

Každý signatář Kodexu může rozhodnout, že k přípravě úplného etického rámce, určeného konkrétně pro jeho členskou základnu, potřebuje další etické standardy a/nebo kodex pracovních postupů (zohledňující kontext, činnost, kritéria členství, strukturu členské základny atd.), který bude doplněním Kodexu.

Taková doplnění nesmí být v rozporu s duchem Kodexu a rovněž nesmí pro ostatní signatáře představovat povinnost, kterou musejí splnit. Taková doplnění mohou být s ostatními signatáři sdílena v rámci průběžné spolupráce mezi profesními organizacemi.

Etický kodex

Kodex je uspořádán do pěti oddílů a popisuje obecná očekávání organizací s ohledem na profesní etiku a chování, jakož i seznam všech členských organizací, který tento Etický kodex podepsaly:

1. Terminologie

2. Práce s klienty

3. Profesionální chování

4. Nejlepší pracovní postupy

5. Signatáři Globálního etického kodexu

1. Terminologie

a) Pro stručnost tento Kodex v příslušných případech označuje:

 • Klienty koučinku, mentoringu, supervize a studenty jako „klienty“
 • Kouče, mentory, supervizory a školitele jako „praktikující členy“ nebo „členy“
 • Koučink, mentoring a supervizi jako „odbornou práci“
 • Koučink, mentoring a supervizi jako „profesi“.

b) Signatáři tohoto Kodexu berou na vědomí, že pojmy „profese“ a „odborný“ se používají k označení činností, které nejsou regulovány zákonem, avšak neustále se profesionalizují a posiluje se též jejich samoregulace.

c) Signatáři tohoto Kodexu berou na vědomí, že označení „kouč“, „mentor“ a „supervizor“ nejsou chráněna a že je může používat kdokoli v tomto oboru, ať už je členem profesní organizace, nebo ne.

d) Každý signatář přesně definuje, který z jeho členů a ostatních zainteresovaných subjektů má tento Kodex dodržovat (tito se budou následně označovat jako „členové“).

e) Ke správnému porozumění tohoto Kodexu by si členové měli být vědomi definic a terminologie jejich příslušné profesní organizace k přesnému určení významu klíčových slov používaných v tomto Kodexu, např. kouč, koučink, klient, člen, mentor, mentoring, sponzor, supervizor, supervize a školení.

2. Práce s klienty

Kontext

2.1 Při odborné práci s klienty v jakékoli roli si členové počínají v souladu s tímto Kodexem a zavazují se poskytnout službu v rozsahu, který lze od praktikujícího člena důvodně očekávat.

Kontrahování

2.2 Před zahájením práce členové zpřístupní tento Kodex klientovi, přičemž mu též vysvětlí a ozřejmí svůj závazek se jím řídit. Členové rovněž klienty a sponzory uvědomí o postupu, jakým lze podávat stížnosti u jejich příslušných organizací.

2.3 Před zahájením práce s klientem členové vysvětlí a vykonají vše pro zajištění toho, aby klient a sponzor věděl a plně rozuměl povaze a podmínkám jakéhokoli koučovacího, mentoringového nebo supervizního kontraktu, včetně finančních a logistických ujednání, jakož i ujednání o důvěrném charakteru informací.

2.4 Členové použijí své odborné znalosti a zkušenosti k tomu, aby porozuměli očekáváním klientů a sponzorů a aby dosáhli shody ohledně toho, jak je zamýšlejí naplnit. Členové se rovněž pokusí zohlednit potřeby a očekávání dalších relevantních subjektů.

2.5 Členové jsou otevření ohledně metod, které používají, a na vyžádání jsou připraveni poskytnout klientovi a sponzorovi informace o používaných postupech.

2.6 Členové zajistí, aby délka trvání kontraktu byla odpovídající pro dosažení cílů klienta a sponzora, a aktivně pracují na tom, aby podporovali nezávislost a soběstačnost klienta.

2.7 Členové se ujistí, že prostředí, v němž se jakýkoli koučink, mentoring, supervize nebo školení odehrávají, nabízí optimální podmínky k učení se a reflexi, a tudíž vyšší pravděpodobnost dosažení cílů stanovených ve smlouvě.

2.8 Zájmy klienta jsou pro členy vždy na prvním místě. Členové však zároveň zajišťují, že tyto zájmy neohrožují zájmy sponzora.

Integrita

2.9 Členové přesně a upřímně reprezentují své příslušné odborné kvalifikace, profesní organizace, jejímiž jsou členy, a vůči klientům, sponzorům a kolegům vystupují v souladu se svými zkušenostmi, školeními, certifikacemi a akreditacemi.

2.10 Při komunikaci s jakýmkoli subjektem členové přesně a upřímně představí hodnotu, kterou v roli kouče, mentora nebo supervizora poskytují.

2.11 Členové se ujistí, že jakýkoli zveřejněný propagační materiál nebo jiné médium neobsahuje přímo či nepřímo vyjádřené nepravdivé nebo zavádějící tvrzení s ohledem na jejich odbornou způsobilost, kvalifikaci nebo akreditaci. Členové přiznávají vlastnictví prací, myšlenek a materiálů původním autorům a nepřipisují autorství sobě.

2.12 Členové jednají v rozsahu platného práva a žádným způsobem nepodporují, nenapomáhají ani tajně nedomlouvají jednání, která jsou nečestná, nezákonné, neprofesionální nebo diskriminující.

Důvěrný charakter informací

2.13 Při práci s klienty členové zachovávají nejvyšší míru důvěrného zacházení s veškerými informacemi klienta a sponzora, pokud není poskytnutí informací vyžadováno zákonem.

2.14 Členové se s klienty a sponzory jasně domluví na podmínkách, za nichž důvěrný charakter informací nebude dodržen (např. protizákonná činnost, ohrožení vlastní osoby nebo ostatních), a odsouhlasí si důvěrný charakter informací ve všech ostatních oblastech, ledaže by poskytnutí informací bylo vyžadováno zákonem.

2.15 Členové si vedou, spravují a skartují odpovídající a přesné záznamy o práci s klienty, včetně elektronických souborů a komunikace, způsobem, který zajišťuje důvěrný charakter informací, bezpečnost a ochranu soukromí a který je v souladu s veškerými příslušnými zákony a smlouvami na ochranu údajů a soukromí, které platí v jejich zemi.

2.16 Členové informují klienty o tom, že jsou v supervizi, a upozorní na skutečnost, že klient může být v tomto kontextu anonymně zmiňován. Je zapotřebí ujistit klienta, že supervizní vztah jako takový je důvěrným vztahem.

2.17 Pokud je klient dítětem nebo zranitelným dospělým, provedou členové společně se sponzorem nebo opatrovníkem klienta opatření k zajištění odpovídající úrovně důvěrného přístupu v nejlepším zájmu klienta se současným dodržením veškeré příslušné legislativy.

Nevhodné interakce

2.18 Členové odpovídají za nastavení a udržování jasných a vhodných hranic, zohledňujících kulturní rozdíly, kterými se řídí veškeré fyzické a virtuální interakce s klienty nebo sponzory.

2.19 Členové se vystříhají jakýchkoli romantických či sexuálních vztahů se stávajícími klienty nebo sponzory.

Členové bedlivě vnímají jakoukoli možnost potenciální sexuální intimity ve vztahu s výše zmíněnými osobami a podniknou odpovídající kroky k zamezení intimního kontaktu nebo pracovní závazek ukončí k zajištění bezpečného prostředí.

Střet zájmů

2.20 Členové nevyužijí klienta ani nebudou usilovat o získání jakékoli nepatřičné finanční či nefinanční výhody z tohoto vztahu.

2.21 K zamezení jakéhokoli střetu zájmů členové oddělují pracovní vztah s klientem od jiných forem vztahů.

2.22 Členové jsou si vědomi potenciálu ke střetu zájmů obchodní či osobní povahy, které vyplývajíí z pracovního vztahu, a řeší je rychle a účinně tak, aby předešli jakémukoli znevýhodnění klienta nebo sponzora.

2.23 Členové zváží vliv případného vztahu s klientem na ostatní vztahy s klienty a s případnými dotčenými prodiskutují potenciální střet zájmů.

2.24 Případný konflikt řeší členové s klientem otevřeně. V případě vzniku konfliktu, který není možné účinně zvládnout, se dohodnou na ukončení tohoto vztahu.

Ukončení profesního vztahu a přetrvávající odpovědnost

2.25 Členové respektují právo klienta ukončit spolupráci kdykoli v jejím průběhu v souladu s ustanoveními koučovacího, mentoringového nebo supervizního kontraktu.

2.26 Členové doporučí klientovi nebo sponzorovi ukončení koučinku, mentoringu nebo supervize, pokud se domnívají, že by klientovi jiný praktikující člen poskytl lepší služby nebo jiný druh odborné pomoci.

2.27 Členové rozumí tomu, že jejich profesní odpovědnost přetrvává i po ukončení pracovního vztahu. Tato odpovědnost zahrnuje:

• zachování sjednaného důvěrného charakteru všech informací týkajících se klientů a sponzorů

• bezpečné a zabezpečené uchovávání všech souvisejících záznamů a údajů v souladu s veškerými příslušnými zákony a smlouvami na ochranu údajů a soukromí, které platí v jejich zemi

• vystříhání se jakéhokoli zneužití ukončeného pracovního vztahu, které by jinak mohlo zpochybnit profesionalitu nebo integritu člena nebo profesní komunity

• poskytnutí případné následné podpory, která byla sjednána.

2.28 Členové jsou povinni mít připraveno opatření k předání stávajících klientů a jejich záznamů jinému kolegovi pro případ nezpůsobilosti nebo ukončení praxe.

3. Profesionální chování

Péče o pověst profese

3.1 Členové se chovají způsobem, který za všech okolností příznivě ovlivňuje a podporuje reputaci služby zvyšující svou profesionalitu.

3.2 Členové respektují různorodost praktikujících členů a dalších jednotlivců této profese, jakož i přístupů v oblasti koučinku, mentoringu a supervize.

Uznání rovnosti a různosti

3.3 Členové se řídí stanovisky a strategiemi v různosti, které zastávají jejich příslušné organizace.

3.4 Členové se vystříhají vědomé diskriminace z různých důvodů a usilují o to, aby prohloubili vlastní povědomí o možných oblastech diskriminace.

3.5 Členové jsou si vědomi potenciální nevědomé zaujatosti a usilují o to, aby zastávali respektující a vstřícný přístup, který přijímá a zkoumá rozdíly mezi jednotlivci.

3.6 Členové podpůrným způsobem zasáhnou v případě kolegů, zaměstnanců, poskytovatelů služeb, klientů nebo účastníků, kteří se chovají diskriminujícím způsobem.

3.7 Členové věnují pozornost svým mluveným, psaným a neverbálním komunikačním projevům s ohledem na neúmyslnou diskriminaci.

3.8 Členové se zapojí do rozvojových aktivit, které mohou přispět ke zvýšení uvědomění sebe sama ve vztahu k rovnosti a rozmanitosti.

Porušení profesionálního chování

3.9 Členové berou na vědomí, že případné porušení Kodexu, řešené v rámci řešení stížnosti, může vést k sankcím, včetně ztráty statusu akreditovaného odborníka a/nebo členství v organizaci. V zájmu bezpečnosti klienta, zajištění standardů kvality a reputace profese mohou organizace sdílet mezi sebou podrobnosti o těchto porušeních.

3.10 Člen zakročí v případě jiného člena, pokud má opodstatněný důvod se domnívat, že tento člen jedná neeticky. Pokud není dosaženo řešení, nahlásí člena organizaci.

Právní a zákonné závazky a povinnosti

3.11 Členové jsou povinni znát a dodržovat veškeré příslušné zákonné předpisy v zemích, v nichž jsou profesně aktivní, a při práci dodržují veškeré předpisy a postupy organizace v kontextu, v němž pracují.

3.12 Členové mají uzavřeno vhodné profesní pojištění odpovědnosti za škodu, pokrývající jejich aktivity v oblasti koučinku, mentoringu a supervize v zemích, v nichž působí.

4. Nejlepší pracovní postupy

Schopnost podávat výkon

4.1 Členové mají kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti odpovídající tomu, aby naplnili potřeby klienta, a působí v rozsahu své profesní způsobilosti. Pokud je to vhodné, odkáží členové klienta ke zkušenějšímu členovi nebo praktikujícímu členovi s odpovídající kvalifikací.

4.2 Členové mají dostatečnou kondici a zdravotní stav k vykonávání praxe. Pokud tomu tak není nebo si nejsou jisti, zda mohou profesi ze zdravotních důvodů vykonávat bezpečně, vyhledají odbornou pomoc nebo podporu. Pokud je to nezbytné nebo vhodné, ukončí praktikující člen spolupráci s klientem a doporučí jej jinému praktikujícímu členovi.

Průběžná supervize

4.3 Členové se účastní supervize se supervizorem s odpovídající kvalifikací nebo supervizní skupinou kolegů s pravidelností, která odpovídá jejich pracovní aktivitě v oblasti koučinku, mentoringu nebo supervize, požadavkům jejich profesní organizace a úrovni jejich akreditace. Případně se zapojí do reflektivní praxe ideálně se stejně zkušenými a/nebo zkušenějšími kolegy.

4.4 Členové se ujistí, že jakýkoli další vztah se supervizorem neovlivňuje kvalitu poskytované supervize.

4.5 Členové proberou jakékoli etické dilema a potenciální nebo skutečné porušení Kodexu se supervizorem nebo se supervizní skupinou kolegů pro zajištění nezbytné podpory a návodu.

Trvalý profesní rozvoj

4.6 Členové rozvíjejí úroveň způsobilosti v oblasti koučinku a/nebo mentoringu účastí na relevantních a vhodných školeních a/nebo kurzech trvalého profesního rozvoje (CPD).

4.7 Členové se zapojují do činnosti profesního společenství měrou odpovídající jejich úrovni odborných znalostí. Může se jednat o neformální kolegiální podporu ostatních praktikujících členů, zvyšování prestiže profese, výzkum a odborné příspěvky.

4.8 Na základě zpětné vazby od klientů, supervizora a dalších relevantních subjektů členové systematicky vyhodnocují kvalitu své práce.

 

Máš dotaz?